CENTRUM SZPITALNA: WARSZAWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Centrum Szpitalna to miejsce, w którym siedzibę ma pięć organizacji pozarządowych. Większość z nich prowadzi działalność polegającą na wspieraniu innych organizacji, a także szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej.

Każda organizacja mająca siedzibę w naszym Centrum prowadzi własną, niezależną działalność, ale dzięki wspólnocie miejsca i celów część tych działań jest prowadzona wspólnie i się uzupełnia. Organizacje korzystające z naszej oferty mogą otrzymać pod jednym adresem dużo informacji, pomocy i wsparcia. Centrum Szpitalna jest też, jak wierzymy, miejscem spotkań i debat dotyczących ważnych publicznych kwestii.

Aby sprawnie zarządzać tym wspólnym miejscem powołaliśmy Federację Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna (którą w skrócie nazywamy Federacją Centrum Szpitalna lub po prostu Centrum Szpitalna).

Poza Federacją w naszym Centrum mają siedzibę:

 

Celem Federacji Centrum Szpitalna jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

 • wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich: dostarczanie informacji, poradnictwo i szkolenia;
 • wspieranie społecznej aktywności obywateli;
 • działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.


Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • prowadzenie i zarządzanie Centrum Szpitalna będącym miejscem informacyjno - integracyjnym dla organizacji pozarządowych oraz innych form aktywności obywatelskiej,
 • wsparcie techniczne i merytoryczne dla organizacji pozarządowych,
 • udostępnienie infrastruktury (sal konferencyjnych, biblioteki, dostęp do Internetu, urządzeń biurowych, adresu do korespondencji),
 • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, edukacyjno-szkoleniowej, kulturalno-integracyjnej,
 • prowadzenie i wspieranie działań organizacji w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,
 • promocję działań sektora pozarządowego,
 • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów użytecznych społecznie,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Federacji,
 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.