STATUT FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, zwana dalej „Federacją” stanowi związek stowarzyszeń i innych osób prawnych działających na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu.

2. Federacja używa skróconej nazwy „Centrum Szpitalna”.

3. Federacja zrzesza podmioty prawne, które świadczą usługi na rzecz rozwoju i umacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

§ 2

1. Siedzibą władz jest Warszawa.

2. Federacja obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Federacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

§ 3

1. Federacja jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.

2. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji.

3. Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.

4. Federacja opiera swoją działalność na społecznej pracy reprezentantów organizacji członkowskich. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

Federacja może przystępować jako członek zbiorowy do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.

 

§ 5

Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

 

 

II. Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem Federacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

1. wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.

2. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych, jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.

3. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

4. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

 

§ 7

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie i zarządzanie Centrum Szpitalna będącym miejscem inforamacyjno-integracyjnym dla organizacji pozarządowych oraz innych form aktywności obywatelskiej,

2. wsparcie techniczne i merytoryczne dla organizacji pozarządowych,

3. udostępnienie infrastruktury (sal konferencyjnych, biblioteki, dostęp do Internetu, urządzeń biurowych, adresu do korespondencji),

4. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej,

5. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,

6. prowadzenie działalności kulturalno-integracyjnej,

7. prowadzenie i wspieranie działań organizacji w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej,

8. promocję działań sektora pozarządowego,

9. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,

10. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Federacji,

11. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,

12. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.

 

§ 8

Cele i sposoby działania będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w obszarach: integracja europejska, kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny, rozwój lokalny, pomoc społeczna.

 

 

III. Działalność gospodarcza

 

§ 9

1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

3. Federacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1. zarządzania i obsługi nieruchomości,

2. działalności wydawniczej i poligraficznej,

3. doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, działalności w zakresie oprogramowania, związanej z bazami danych, przetwarzania danych, konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz innej działalności związanej z informatyką,

4. doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania,

5. reklamy,

6. rekrutacji pracowników,

7. działalności związanej z organizacją targów i wystaw,

8. działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,

9. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,

10. pozaszkolnych form kształcenia.

 

 

IV. Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Federacji dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

 

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Federacji są:

1. członkowie założyciele: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie KLON/JAWOR, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Dialog Społeczny,

2. przyjęte do Federacji organizacje pozarządowe posiadająca osobowość prawną, która zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest przez Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

3. Członek zwyczajny jest reprezentowany na Walnym Zebraniu Federacji przez co najwyżej dwie osoby upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji.

4. Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do organów Federacji,

2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji,

3. korzystać z pomocy i urządzeń Federacji na zasadach określonych przez Zarząd.

5. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. regularnego płacenia składek,

2. przestrzegania postanowień statutu i realizacja celów Federacji,

3. uczestniczenia w pracach Federacji.

 

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana zadeklarowana forma wsparcia.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje prawo odwołania się do walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

3. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji. Członek wspierający może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

4. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.

5. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub innym aktem regulującym jej działanie.

 

§ 13

Członkostwo w Federacji ustaje w wypadku:

1. pisemnego złożenia rezygnacji,

2. rozwiązania organizacji członkowskiej, lub utraty osobowości prawnej z innego powodu,

3. pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu.

 

§ 14

1. Pozbawienie członkostwa może nastąpić w przypadku zaprzestania przez członka udziału w działalności Federacji, niewywiązywania się z obowiązków członka, w szczególności: niepłacenia składek za okres co najmniej 12 miesięcy, naruszania postanowień statutu, działania na szkodę Federacji albo niespołecznego lub niegodnego postępowania podważającego autorytet Federacji.

2. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Federacji, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 15

1. Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach, co do którego podjął decyzję o pozbawieniu członkostwa w trybie § 14 niniejszego statutu do czasu rozpoznania odwołania i podjęcia ostatecznej decyzji przez Walne Zebranie.

2. W uchwale o zawieszeniu członka w jego prawach Zarząd podaje przyczyny, z których postanowił podjąć stosowną uchwałę. Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręcza się członkowi, którego dotyczy. Zawieszony członek ma prawo do złożenia pisemnych wyjaśnień.

3. Walne Zebranie, rozpatrując odwołanie członka zawieszonego w jego prawach, złożone w trybie § 14 ust. 3, ustosunkowuje się do przyczyny zawieszenia podanej w uchwale Zarządu.

4. Podjęcie przez Walne Zebranie uchwały uwzględniającej odwołanie członka złożonego w trybie § 14 ust. 3 jest równoznaczne z przywróceniem członkowi pełni jego praw.

 

 

V. Organy Federacji

 

§ 16

Organami Federacji są:

1. Walne Zebranie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

1. Wybory do władz Federacji odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Pierwszy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołuje Zebranie Założycielskie większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W razie, gdy w trakcie trwania kadencji osoba fizyczna reprezentująca organizację członkowską w organach Federacji nie może sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w § 13 pkt. a), c) lub śmierci tej osoby, organizacja ma prawo wskazać nową osobę do reprezentowania jej w organach Federacji. Osoba delegowana do organów Federacji w tym trybie sprawuje swą funkcję jedynie do końca kadencji organu. W tym trybie nie może być uzupełnione więcej niż 50% składu danego organu. W razie nie wyznaczenia przez uprawnioną organizację takiej osoby lub gdyby w wyniku uzupełnienia składu organu liczba osób powołanych w tym trybie miała przekroczyć 50% składu danego organu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

 

VI. Walne Zebranie

 

§ 18

1. Najwyższym organem Federacji jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd.

3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zebrania odbywa się przynajmniej raz na trzy lata.

4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. W razie nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w wymaganym terminie Walne Zebranie może zwołać Komisja Rewizyjna.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. Powiadomienie może być dokonane drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

7. Obrady Walnego Zebrania są jawne.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jeżeli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 27 i § 28.

9. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. – bez konieczności zwoływania posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków w/w gremiów.

 

§ 19

1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni reprezentowani przez co najwyżej dwie osoby upoważnione do reprezentowania członka zwyczajnego.

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający.

 

§ 20

1. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 21

1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

1. uchwalenie i dokonywanie zmian w Statucie Federacji,

2. określanie kierunków i priorytetów działania Federacji,

3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 17 ust 2 i 3 niniejszego statutu,

4. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,

5. uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu,

6. podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,

7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Federacji.

 

 

VII. Zarząd Federacji

 

§ 22

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób wybieranych na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów członków Federacji.

2. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami. Do złożenia ważnego oświadczenia woli za Federację potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

3. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych.

4. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

2. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

3. zarządzanie majątkiem Federacji, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,

4. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

5. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych,

6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

9. udzielenie pełnomocnictw,

10. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania,

11. tworzenie budżetu Federacji,

12. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Federacji (w tym finansowych).

6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

 

§ 23

1. Zarząd może powołać Dyrektora Federacji.

2. Dyrektor Federacji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

VIII. Komisja Rewizyjna

 

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i składa się z co najmniej 2 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

3. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.

4. Do obowiązków Komisji rewizyjnej należą:

1. kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania przeprowadzana co najmniej raz w roku,

2. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,

3. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,

4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

5. rozpatrywanie sporów między członkami powstałych na tle działalności Federacji.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji ani być pracownikami Federacji.

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Federacji wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 25

Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

 

 

IX. Majątek Federacji

 

§ 26

1. Majątek Federacji tworzą:

1. środki pieniężne,

2. własność rzeczy ruchomych i nieruchomości,

3. inne prawa majątkowe.

2. Majątek Federacji powstaje z:

1. składek członkowskich,

2. darowizn,

3. dotacji, subwencji, kontraktów,

4. spadków i zapisów,

5. wpływów z loterii i zbiórek publicznych,

6. dochodów z działalności gospodarczej,

7. dywidend należnych z tytułu udziałów w spółkach kapitałowych,

8. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i działalności statutowej Federacji,

9. odsetek z lokat bankowych,

10. innych środków finansowych.

 

 

X. Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

 

§ 27

Zmiany Statutu uchwala na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 28

1. Rozwiązanie Federacji uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania zostanie przeznaczony na cele zgodne z celami Federacji. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Federacji, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Federacji po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

§ 30

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.